Home

IIa edició del Jocs Florals de Sant Jordi/ 2nd Edition of the Floral Literay Contest for St George Festivity day

3 Març 2013

Imatge
El Centre Català d’Escòcia convoca la segona edició dels Jocs Florals en llengua catalana en la qual es concedeixen 4 premis, distribuïts en dues categories:

Premi Novell: un de narració curta o micro-relat i un de poesia per a estudiants de català que no tinguin el català com a llengua materna.
Premi Versat: un de narració curta i un de poesia per a participants que tinguin el català com a llengua materna.

                                                                 Bases de la convocatòria

1.    Els treballs s’han d’escriure en llengua catalana i són de tema lliure.
2.    Els textos no han d’haver estat publicats abans ni haver participat en altres certàmens.
3.    Es podrà participar amb un màxim d’un treball per autor i gènere.
4.    Els textos tindran les següents
característiques:
•    Narració curta: Màxim de dos pàgines DIN A4 escrites per una car en Arial 12 i marges de 2,5 cm i espa entre línies d’1,5.
•    Poesia: Màxim de 80 versos en DINA4 escrits per una cara a espai senzill  tipus de lletra Arial 12.
5.    Els treballs s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica info@ccescocia.cat i haurà de constar el premi a què s’opta.
6.    Els treballs s’adjuntaran com a annex en format Word (.doc)
7.    Els treballs han de dur títol i anar signats amb el pseudònim de l’autor.

                                                                             Terminis

El termini de presentació d’originals s’obre el 3 de març i finalitza el 14 d’abril de 2013 a les 22.00 hores.
Després de rebre el correu electrònic, el Centre Català d’Escòcia confirmarà la recepció del document i farà arribar el treball als membres del jurat. Els membres del jurat només rebran l’assumpte del correu electrònic i l’annex adjunt. Així es garantirà l’anonimitat dels autors.

El nom dels guanyadors es farà públic a l’acte de 22 d’abril de 2013  a les 18h Augustine United Church (Junior Room), 41 George IV Bridge. Edimburg. Les obres es publicaran igualment a la pàgina web del Centre Català . Els participants autoritzen l’exposició al públic de les seves obres.

—————————————————————————————————————————

The Scotland’s Catalan Centre organises the first edition of the Floral Literary Contest in Catalan language that will grant 4 awards, distributed in two categories:

Novell Award: one for a short story and one for a poem written by non-native Catalan speakers.

Versat Award: one for a short story and one for a poem written by native Catalan speakers.

Norms of participation

 1. Papers must be written in Catalan and the topic is free
 2. The texts have not been published before and have not taken part in other competitions.
 3. Each participant can submit only one piece of work.
 4. The texts will have the following features:
  • Short narrative: Maximum of two A4 pages written in Arial 12 and 2.5 cm margins and line spacing of 1, 5.
  • Poetry: Maximum of 80 verses written in DINA4 face monospace, Arial.
 5. Texts must be sent by e-mail to info@ccescocia.cat and must include the name of the award to which the author wants to apply.
 6.  The work is attached as Word (. Doc)
 7. The work must have a title and be signed with the pseudonym of the author.

Deadlines and jury

The deadline opens on March, 3h and ends on April, 14th , 2013 at 22:00.

After receiving the email, the Scotland’s Catalan Centre will confirm the reception of the text and will forward it to the jury. The SCC will ensure the anonymity of the authors.

The names of the winners will be announced on April the 22rd, 2013 at 18pm Augustine United Church (Junior Room), 41 George IV Bridge. Edinburgh. The works will also be published on the website of the SCC. Participants authorize the public display of their works.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: