Home

Jocs Florals

31 Març 2016

Un altre any s’acosta Sant Jordi, i un altre any ho volem celebrar amb uns Jocs Florals! Traieu la vostra inspiració i participeu, podent guanyar un fantàstic llibre! Animeu-vos!

Tenim, com cada any 4 premis distribuits en 4 categories:

Premi Novell: un de narració curta (article periodístic, carta , assaig o microrelat) o poesia per a estudiants de català que no tinguin el català com a llengua materna.

Premi Versat: un de narració curta o poesia per a participants que tinguin el català com a llengua materna.

Premi Intercultural: un de traducció al català de narració curta o poesia escrita en un altre idioma tant per a estudiants de català com per als qui tinguin el català com a llengua materna.

Premi Patufet: un de narració curta, poesia o cal·ligrama per a menors d’11 anys.

Bases de la convocatòria

1. Els treballs s’han d’escriure en llengua catalana i són de tema lliure.
2. Els textos no han d’haver estat publicats abans ni haver participat en altres certàmens.
3. Es podrà participar amb un màxim d’un treball per autor i gènere.
4. Els textos tindran les següents característiques:
• Narració curta: Màxim de dues pàgines DIN A4 escrites per una cara en Arial 12 i marges de 2,5 cm i espai entre línies d’1,5.
• Poesia: Màxim de 80 versos en DINA4 escrits per una cara a espai senzill tipus de lletra Arial 12.

• Traducció: S’haurà d’indicar el títol, autor i any de publicació de l’original.

• Cal·ligrafia: Màxim de 70 paraules. Es poden enviar els treballs escanejats en format .pdf o .jpeg.

5. Els treballs s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica info@ccescocia.cat i haurà de constar el premi a què s’opta.
6. Els treballs s’adjuntaran com a annex en format Word (.doc) o PDF (.pdf).
7. Els treballs han de dur títol i anar signats amb el pseudònim de l’autor.

Terminis

El termini de presentació d’originals finalitza el 20 d’abril de 2016 a les 22.00 hores.
Després de rebre el correu electrònic, el Centre Català d’Escòcia confirmarà la recepció del document i farà arribar el treball als membres del jurat. Els membres del jurat només rebran l’assumpte del correu electrònic i l’annex adjunt. Així es garantirà l’anonimat dels autors.

El nom dels guanyadors es farà públic a l’acte de 23 d’abril de 2016 (LLOC I HORA per concretar). Les obres es publicaran igualment a la pàgina web del Centre Català . Els participants autoritzen l’exposició al públic de les seves obres.

——————————————————————-

Once again Sant Jordi is almost here, and once again we want to celebrate it with a literary contest, Jocs Florals. Don’t be shy, use your imagination and participate to win a fantastic book!

Novell Award: one for a short narrative (journal article, letter, essay or flash fiction) or a poem written by non-native Catalan speakers.

Versat Award: one for a short narrative or a poem written by native Catalan speakers.

Intercultural Award: one for a translation into Catalan of a short story or a poem written in another language both by native and non-native Catalan speakers.

Patufet Award: one for a short narrative, poem or calligram by children under 11 years old.

Norms of participation

Papers must be written in Catalan and the topic is free
The texts have not been published before and have not taken part in other competitions.
Each participant can submit only one piece of work.
The texts will have the following features:
• Short narrative: Maximum of two A4 pages written in Arial 12 and 2.5 cm margins and line spacing of 1, 5.
• Poetry: Maximum of 80 verses written in DINA4 face single space, Arial.
• Translation: The title, author and year of publication of the original should be referenced.

• Calligram: Maximum of 70 words. Works can be scanned and sent as a .pdf or .jpeg.

Texts must be sent by e-mail to info@ccescocia.cat and must include the name of the award to which the author wants to apply.
The work should be attached as Word (. doc) of PDF (.pdf).
The work must have a title and be signed with the pseudonym of the author.
Deadlines and jury

The deadline opens on March, 19th and ends on April, 20th , 2016 at 22:00.

After receiving the email, the Scotland’s Catalan Centre will confirm the reception of the text and will forward it to the jury. The SCC will ensure the anonymity of the authors.

The names of the winners will be announced on April the 23rd, 2016 at (VENUE/TIME to be confirmed) The works will also be published on the website of the SCC. Participants authorize the public display of their works.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: